Logo

Birimlerimiz

Birimler Bazında Görev ve Sorumluluklar:

PROGRAMLAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ
 • Ulaştırma (Sektörel) Operasyonel Programının hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi,
 • Proje seçim kriterlerinin belirlenmesi ve Programın içeriğine uygun projelerin seçilmesi, 
 • Sektörel İzleme Komitesinin hazırlık çalışmalarının yürütülmesi, 
 • “Yılık İş Planları” ve “Yıllık Uygulama Raporları”nın hazırlanması, 
 • "IPA Yıllık Uygulama Raporu"na katkı verilmesi,
 • Program kapanış faaliyetlerinin koordine edilmesi,

İHALE BİRİMİ
 • İhale planın hazırlanması ve revize edilmesi,
 • Ön ihale ve ihale duyurularının hazırlanması ve AB Delegasyonu ön onayına sunulması,
 • İhale dosyasının hazırlanması ve AB Delegasyonu ön onayına sunulması,
 •  İhale Değerlendirme Komitesi üyelerinin belirlenmesi ve değerlendirme sürecinin yönetilmesi,
 •  İhale değerlendirme raporlarının hazırlanması ve AB Delegasyonu ön onayına sunulması,
 •  İhale evrakları hazırlık çalışmalarına katılım sağlanması,
 •  Kazanan ve kaybeden firmaların bilgilendirilmesi,
 • Sözleşmenin hazırlanması ve imzalatılması.

SÖZLEŞME YÖNETİMİ BİRİMİ
 • Sözleşmelerin uygulanmasında Bakanlığımız, Faydalanıcı Kurum, Yüklenici, Müşavir ve AB Delegasyonu arasındaki koordinasyonun sağlanması,
 • Projelerle ilgili toplantılara (üçer aylık yönlendirme komitesi, aylık ilerleme toplantısı, vb.) katılım sağlanması,
 • Sözleşme kapsamındaki onay süreçlerinin (uzman onayları, çalışma-zaman cetveli (time sheet), hafta sonu çalışma onayı, vb.) yürütülmesi,
 • Yıllık saha ziyaret planının hazırlanması, uygulanması ve raporlarının hazırlanması,
 •  Mali Yönetim Biriminin ödeme tahminleri hazırlamasına katkı sağlanması,
 •  Hak taleplerinin değerlendirilmesi ve koordinasyonu,
 •  Proje seviyesinde risk değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi,
 • Zeyilnamelerin hazırlanması ve onaya sunulması.
MALİ YÖNETİM BİRİMİ
 • Fon Hazmetme Planlarının hazırlanması,
 • Firmaların ödeme taleplerinin incelenmesi ve ödemelerin gerçekleştirilmesi,
 • Ulusal Fon’dan (NF) Fon taleplerinin yapılması,
 • Harcama Beyannamesi hazırlanması ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ’ne (NAO) sunulması,
 • Aylık Mali Raporların hazırlanması ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ‘ne (NAO) sunulması,
 • Gerçekleşen ödemelere ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması,
 • Aylık, 3 Aylık ve Yıllık Muhasebe Raporlarının hazırlanması ve Ulusal Fon’a sunulması.
 • Hak taleplerinin değerlendirilmesi ve koordinasyonu,

KALİTE GÜVENCE VE KONTROL BİRİMİ
 • Akreditasyon sürecinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 
 • Ret kayıtlarının tutulması ve raporlanması,
 • Usulsüzlük görevlisince usulsüzlük raporlamalarının yapılması,
 • Program Uygulama Rehberinin hazırlık ve revizyonunun koordinasyonu,
 • Proje Tanımlama Dokümanı ve Büyük Proje Başvuru Formu belgelerinin kalite kontrollerinin yapılması,
 • İhale aşamasındaki dokümanların kalite kontrolünün yapılması,
 • Sözleşme zeyilnamelerinin kalite kontrolünün yapılması,
 • Yıllık Güvence Beyanının hazırlanması ve koordine edilmesi,
 • Denetim faaliyetlerinin birimler arası koordinasyonu ve takibinin yapılması,
 • Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması,

TEKNİK DESTEK VE İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
 • İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı’nın 5. Eylem alanı altında belirtilen teknik destek aktiviteleriyle ilgili Proje Tanımlama Dokümanlarının ve Teknik Şartnamelerin hazırlanması ve bu projelerin koordinasyonu ve izlenmesi,
 • Programın tanıtım faaliyetlerinin ve sosyal medya hesaplarının yönetilmesi, İletişim Eylem Planının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve uygulanmasının sağlanması,
 • Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı’nın 5. Eylem alanı kapsamında finanse edilen Doğrudan Harcama Planı'nın yönetilmesi.