Logo

Başkanlığımız

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB), AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği (IPA) kapsamında, ulaştırma altyapı yatırımlarına sağlanan fonun yönetimi amacıyla Ulaştırma Operasyonel Programı’nı hazırlamış, program 7 Aralık 2007’de Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış ve UDHB Program Otoritesi olarak belirlenmiştir.


UOP'nin uygulanmasına yönelik olarak 15 Mayıs 2007 tarihli Bakan Oluru ile UDHB bünyesinde üç alt birimden müteşekkil bir IPA Uygulama Birimi oluşturulmuştur. IPA Koordinasyon ve Uygulama Alt Birimi 23 Temmuz 2009 tarihli Avrupa Komisyonu Kararı ile ihale, sözleşme yönetimi ve mali yönetim fonksiyonları hariç olmak üzere akredite edilmiştir. Daha sonra, 12 Kasım 2012 tarihli Avrupa Komisyonu Kararı ile ihale, sözleşme yönetimi ve mali yönetim fonksiyonları da akredite edilen UDHB, Ulaştırma OP Sözleşme Makamı olarak görev yapmaktadır.

5 Aralık 2011 tarihli Bakanlık Makam Oluru ile UDHB, IPA Koordinasyon ve Uygulama Birimi Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi adıyla yeniden yapılandırılmıştır. AB Yatırımları Dairesi, mevcut durumda Programlama, İzleme ve Değerlendirme, İhale, Sözleşme Yönetimi, Mali Yönetim, Kalite Güvence ve Kontrol, Teknik Destek ve İnsan Kaynakları olmak üzere altı alt birimden oluşmaktadır.

Avrupa Birliği’nin 2007 – 2013 Dönemi (IPA I dönemi) mali yardımlarına ilişkin işbirliği kurallarını tespit eden "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'ne Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma" 24 Aralık 2008 tarih ve 27090 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Konu Çerçeve Anlaşma’nın 6. Maddesi f bendi uyarınca “Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü kapsamında yapılan yardımın yönetimi ve uygulanmasını sağlayacak, her bileşen ya da program için program otoriteleri” oluşturulması ve yetkililerinin atanması ülkemizce taahhüt edilmiştir. 2011/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile bu taahhüt yerine getirilmiş olup Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Operasyonel Programının hazırlanması ve uygulanması hususunda yetkili ve sorumlu Program Otoritesi olarak belirlenmiştir. IPA I döneminde Program Otoritesi olarak görev yapan UAB, Avrupa Birliği’nin 2014 – 2020 Dönemi (IPA II ) mali yardımlarının uygulanmasında da bu görevini sürdürmektedir.

11 Şubat 2015 tarihli Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşma’da ve en son 2019/20 sayılı Cumhurbaşkanlığı  Genelgesi ile güncellenen aşağıda sıralanan Çok-Yıllı Program Otoritesi görevlerini yerine getirmektedir:
  • İlgili ulusal mevzuat ve Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programının hazırlanması, uygulanması ve desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak, projelerin seçilmesi ve değerlendirilmesi,
  • Programlama, ihale ve sözleşme yapılması, proje ve faaliyetlerin yürütülmesi veya tamamlanan proje ve faaliyetlerin kontrol edilmesi, ödemelerin yapılması, muhasebeleştirilmesi ile bunlara ilişkin uygulama sonrası kontrol, izleme ve değerlendirmelerin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak başta Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi olmak üzere ilgili kurum ve makamlara gerekli bilgi, belge ve raporların belirlenen süresi içerisinde iletilmesi,
  • Programlama, izleme ve değerlendirme, teknik uygulama, kalite kontrol, ihale, finans, sözleşme, ödeme, muhasebe ve raporlama işlevlerini Avrupa Birliği’nin ilgili alanındaki kural ve standartlarına uygun olarak yerine getirmek üzere gerekli kurumsal yapı ve kapasitenin oluşturulması,
  • Nihai Yararlanıcı Kuruma/Kuruluşa delege edilen hususlarla ilgili görev, yetki ve sorumlulukları düzenleyen operasyonel anlaşmaların imzalanması.